Salgs- og leveringsbetingelser

Vilkårene nedenfor gjelder mellom kunden og Euroview AS (EV)

Kjøp

Når en bestilling gjøres inngås en avtale om kjøp imellom kunde og EV

En ordrebekreftelse skapes og sendes automatisk til den e-postadressen som angis ved bestilling. Det påhviler kunden et særskilt ansvar å se over og kvalitetssikre at ordrebekreftelsen og andre spesifikasjoner er korrekte og påpeke eventuelle feil i disse.

NB! EV kan ikke ta ansvaret i de tilfeller kunden ikke har rapportert om feil i ordrebekreftelsen.

EV inngår ikke avtaler med personer som er under 18 år og i det tilfelle(t) en slik ordre skulle legges vil denne makuleres automatisk. Vi reserverer oss retten til å avise en ordre.
Bestilte varer kan ikke returneres i hht kapittel 6 § 21 og 22 punkt.

Kunden er selv ansvarlig for at bestilte mål og følgende spesifikasjoner er korrekte; mål, design, valg av materialer. Målene må alltid opplyses i bredde x høyde. I tillegg må det opplyses om avstandsmål på åpningen (sett innenfra).

BETALING

Alle priser i tilbudet er inkl. mva, men ekskl. fraktomkostninger. Fraktomkostningene varierer i forhold til hvor i landet du bor og hvor mye du kjøper, om ikke annet er avtalt. Bestillinger må betales på forskudd 50% av total ordreverdi etter at kunde har akseptert tilbudet.

BESTILLINGER UNDER KR 10000,- BETALES I SIN HELHET VED BESTILLING. Vi iverksetter ikke produksjon før beløpet er registrert på konto. Forskuddsfaktura forfaller omgående. Resterende 50 % av ordreverdi betales når varen er levert. Fristen er en uke f.o.m.leveringsdag.. (gjelder bestillinger over kr 10000,-) Bestillinger under oppgitt sum betales ved forskuddsfaktura. Vi tilbyr betaling mot faktura .

Ved forsinket betaling vil et forsinkelsesgebyr påløpe. Ved påminnelse vil en påminnelsesavgift på kr. 63,- påløpe for privat personer eller 330,- for næringsforhold fra 01.01.2015 ved forsinket betaling, jf. Forsinkelsesrenteloven § 3a sammen med Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader § 2.

Levering innenlands

(EV) sender varene med eget transportselskap i Østlandet. Resten av landet sendes via DAF spedisjon. Varene sendes mot et tillegg, avhengig av produktets spesifikasjoner og adresse.

Fraktavgiften faktureres sammen med den øvrige bestillingen. Levering skjer typisk på hverdager mellom kl. 8.00 og 20.00. Vi anbefaler at kjøper er til stede på leveringstidspunktet. Hvis ikke aksepterer kjøper at sjåføren kan levere varene i kjøpers fravær.

Det er kjøpers ansvar at det er mulig for en fullastet lastebil/trailer å kjøre frem til den avtalte leveringsadresse. Hvis det ikke er mulig å kjøre helt frem til leveringsadressen, anses varene som overlevert når de er lesset av så tett på leveringsadressen som mulig. Ved tvilsspørsmål. Hvis det ikke er mulig å kjøre helt frem til leveringsadressen og kjøper ikke aksepterer avlessing så tett på leveringsadressen som mulig, returneres ordren til terminalen. Gjenlevering vil skje for kjøpers regning.

Da pallene veier mellom 300-400 kg skjer skjer avlossing med truck eller annen form for lift. Kunden er selv ansvarlig for å skaffe truck til avlossingsted, Alternativt skal kunden skaffe to personer som kan pakke ut pallen og losse av manuelt i deler. Dersom truck eller mannskap ikke er tilgjengelig må levering skje med kranbil. Dette vil medføre ekstrautgifter som vil bli fakturert kunden.

På ordre bekreftelsen fremgår gjennomsnittlig leveringstid. Denne datoen er preliminær og kan endres, hvilket det i så tilfelle blir gitt beskjed om. I samband med levering tar transportfirmaet kontakt med kunden for å avtale en mer eksakt tid for levering. Vi gjør oppmerksom på at avlastning av varer fra lastebil skjer etter eget ansvar og at kunden derfor selv må skaffe til veie hjelpemidler for avlastning der lastebilen ikke har heis.
Ved levering til skjærgårds øy leverer transportøren til nærmeste kaiplass med adresse på fastlandet der mottaker får ta imot godset.

EV kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos transportøren.

Alle leveranser gjøres fram til leveringsadressen, på kjørbar vei. Ved levering av erstatningsvarer ved reklamasjon kan framgangsmåten være annerledes avhengig av transportmåte som er mest egnet for den aktuelle leveransen.

Ved levering skal varene inspiseres nøye av mottaker før signering. Om synlige skader finnes, på emballasje, eller på varene skal dette noteres på fraktseddelen før denne signeres. Transportøren stiller ikke av gods uten kvittering hvilket innebærer at mottaker er ansvarlig for at noen tar imot leveransen og signerer for godset. Om kunden ikke er på plass ved avlasting vill kunden bli debitert for eventuelle kostnader som oppstår.

 

Leveringstid

EV tar forbehold om eventuelle forsinkelser i leveringstid grunnet ytre upåvirkelige faktorer. Leveringstiden på våre produkter varierer avhengig av sesong, ordrepågang, samt på valg av produkt. Hvis kunde kombinerer produkter med ulike utleveringstider i en ordre gjelder den lengste angitte tiden hvilket også spesifiseres før bestilling. Normalt varierer våre leveringstider mellom 4 og 8 uker.
Vi benytter oss av fraktselskap og kan derfor ikke garantere nøyaktig leveransetid. Dersom leveransedag er av vesentlig betydning anbefales kunden derfor å bestille varer i god tid. Derfor er tidspunktet for levering alltid kun cirka.

EV frasier seg alt ansvar for eventuelle kostnader som påføres kunden på grunn av forsinket leveranse, f.eks. kostnader for håndverker/snekker som har planlagt montering og lignende.

Kunden kan derfor ikke kreve erstatning for en forsinket leveranse. Andre leveranse og avtalebetingelser gjelder som vanlig.

Angrerett

Angreretten og angrefristen bortfaller da varer er tilvirkningsvarer basert på forbrukeren/kjøpers spesifikasjoner. Dette i hht kapittel 6 § 21 og 22 punkt

Når produksjonen settes i gang etter kunde har fått bekreftelse på bestilling, så har kunden reelt ingen angrefrist.

Transportskader

Om en transportskade oppdages i samband med levering, må dette rapporteres til transportøren ved en notering på fraktseddelen før denne kvitteres. Deretter må kunden sende reklamasjon skriftlig via e-post. Fraktskaden må foto dokumenteres å sendes til e-post: kundeservice@euroview.no . Om skjulte fraktskader og evt.feil oppdages skal disse hurtigst mulig rapporteres til oss på samme måte. Gjerne før 24 timer etter leveringen har funnet sted.

Skjulte skader MÅ meldes uten ugrunnet oppholdt og aldri senere enn 7 kalenderdager etter levering.

Med anledning av dette er det viktig at leveransen inspiseres og at emballasjen tas av direkte ved mottakelse. I det tilfeller skade har oppstått får kunden under ingen omstendigheter bruke eller montere produktet men skal ta kontakt med oss omgående. All emballasje skal spares slik at skaden kan besiktes. Avhengig av skadens omfattes sender vi enten en ny vare eller ser til at en annen løsning ordnes. NSAB2015 § 27:

Reklamasjoner til speditøren skal fremsettes uten ugrunnet opphold.

Tap, skade eller manko som er synlig ved mottagelsen av godset, bør reklameres umiddelbart når godset tas imot. Skade eller manko som ikke er synlig ved mottagelsen av godset, skal reklameres senest syv (7) kalenderdager fra leveringsdato.

GARANTI

Vår garanti og reklamasjonsbestemmelser reguleres av Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven. Jfr. Forbrukerkjøpsloven er fristen for å reklamere 2 år, Garasjeport er ment å vare vesentlig lenger, dermed er fristen for å reklamere på våre produkter 5 år. Ved feil som dekkes av garantien skal varen repareres eller byttes ut. I de tilfeller garantiærender rapporteres og ingen feil kan konstateres må vi debiter kunden de kostnader som kan oppstå. Dette gjelder også om kunden selv har årsaket skaden i samband med håndtering eller på grunn av feilaktig montering.

Kundens faktura gjelder som garantibevis.

Riper, merker og andre mindre defekter som oppstår etter at levering er gjennomført, og kunden ikke har merket skade, regnes som vanlig bruksslitasje og dekkes ikke av garantien.

Erstatning og produktansvar

Som utgangspunkt kan kjøper kreve erstatning i henhold til gjeldende norsk lovgivning. Kjøper kan kreve maksimalt skadeserstatning tilsvarende det kjøpte produktets verdi. EV er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte produktet:

På mennesker, fast eiendom eller løsøre, som inntrer mens det solgte produktet er i kjøperens besittelse.

På produkter som er fremstillet av kjøperen, eller på produkter hvori disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre, som disse produkter forårsaker som følge av det solgte.

EV er i ikke tilfelle ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

Reklamasjon

Reklamasjoner som er innenfor vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter.

Hvis monteringen ikke er utført korrekt av oss, vil kunden faktureres for befaring av skaden samt timepris for eventuelt utført arbeid. EV dekker ikke skader ved feil i montasje ved selvmontering eller bruk av andre .eksterne montører.

Reklamasjon kan ikke gjøres for feil i bestillingsunderlaget, som for eks. feilaktig angitte mål eller for skader som oppstår ved monteringen. Om det ved montering oppdages at feilaktige mål har angitt anbefaler vi at EV kontaktes for forslag til løsning.

Skjulte feil og skader skal reklameres av kjøperen før bruk og montering av produktene om feilen ikke er av en slik art at den ikke kunde oppdages før montering eller bruk. Skjulte skader MÅ meldes uten ugrunnet oppholdt og aldri senere enn 5 dager etter levering.

Skulle noe av de leverte produktene være feilaktige, avvike fra følgeseddelen i antall eller mål, skal kunden kontakte EV så fort som mulig. Disse feilaktige varene får ikke monteres eller anpasses av kunden uten at dette på forhånd er godkjent av oss i EV. I de tilfeller der slike varer monteres, eller anpasses av kunden, anses kunden ha godkjent varene og leveransen.

TOLERANSER

Målene som kunden angir i samband med bestilling angis, i de fleste tilfeller, i centimeter eller millimeter. Vi forsøker være så nøye som mulig i produksjonsprosessen for å holde disse mål. Vi reserverer oss for toleransenivåer +/- 0,5 cm, høyde og lengdemål og fargenyanse for samtlige produkter. Innen denne marginal kan varen ikke reklameres. Vi tar forbehold at bildet kan avvike fra originalproduktet grunnet bildekvalitet.

Personvernerklæring

Det er viktig for oss å beskytte kundenes privatliv. De personlige opplysningene du gir oss i forbindelse med bestilling (navn, adresse, e- mailadresse og tlf.nr.) brukes kun til å gjennomføre bestillingen og gis ikke videre til andre.